Dumb.com » » Fun Polls » » Who Would Win The Fight? Survey

Who Would Win The Fight? Survey


1. Batman or Superman?

 Batman
 Superman

2. Captain Crunch or Count Chocula?

 Captain Crunch
 Count Chocula

3. Big Bird or Elmo?

 Big Bird
 Elmo

4. Spiderman or Robin?

 Spiderman
 Robin

5. Harry or Ron?

 Harry
 Ron

6. Niel Diamond or Niel Cicierega?

 Niel Diamond
 Niel Cicierega

7. Snape or Voldemort?

 Snape
 Voldemort

8. Pinky or Brain?

 Pinky
 Brain

9. Cheech or Chong?

 Cheech
 Chong