Dumb.com » Games » Action » Rigelian Hot Shots

Rigelian Hot Shots

How far can you guide the fireball?